jci thang long members

Thành viên của jci thăng long

BAN ĐIỀU HÀNH JCI THĂNG LONG 2023

Nguyễn Ngọc Nam - Giám đốc Đối ngoại JCI Thanglong 2023
Nguyễn Ngọc Nam

Giám đốc Đối ngoại JCI Thanglong 2023

BAN ĐIỀU HÀNH JCI THĂNG LONG 2024