jci thang long members

thành viên của jci thăng long

Lê Thành Giang - Giám đốc Chương trình Creative Young Entrepreneur JCI Thanglong 2023

Lê Thành Giang

Giám đốc Chương trình Creative Young Entrepreneur JCI Thanglong 2023

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
LOCAL PRESIDENT
CÁC VỊ TRÍ
ĐÃ TỪNG ĐẢM NHẬN TẠI JCI
Họ và tên: Lê Thành Giang Ngày sinh: 18/11/1999 Quê quán: Nghề nghiệp: Đơn vị cộng tác: Email: ngocanh8915@gmail.com
jci thang long member's company

đơn vị hiện đang công tác

Giới thiệu chung về đơn vị

dự án đã thực hiện

mục đích kết nối business matching