jci thang long members

thành viên của jci thăng long

Mạc Văn Tám

Giám đốc Dự án “Gieo chữ trên non” JCI Thanglong 2023

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
LOCAL PRESIDENT
CÁC VỊ TRÍ
ĐÃ TỪNG ĐẢM NHẬN TẠI JCI
Họ và tên: Mạc Văn Tám Ngày sinh: 09/05/1986 Quê quán: Nghề nghiệp: Đơn vị cộng tác: Email: mvtam30@gmail.com
jci thang long member's company

đơn vị hiện đang công tác

Giới thiệu chung về đơn vị

dự án đã thực hiện

mục đích kết nối business matching